Projecten

Wattflex

Het project Wattflex gaat over de ontwikkeling van cooperatieve aggregator diensten.

Een thuisbatterij speelt in op de dynamische elektriciteitsprijzen die per uur van de dag variëren. Om daar gebruik van te maken moeten de huishoudens dus wel een dynamisch energiecontract hebben.

Het probleem is dat op zonnige dagen de elektriciteitsprijzen overdag laag zijn, terwijl er juist dan veel elektriciteit wordt teruggeleverd. Op de dure momenten – vaak is er een ochtendpiek en een avondpiek in de prijzen – verbruikt een huishouden juist veel elektriciteit.

Hoe kan de batterij zo slim mogelijk worden ingezet, zowel om zelfconsumptie te verhogen als om financieel zo gunstig mogelijk te laden en ontladen?

Door samen te werken met Energysense kunnen de onderzoekers van Wattflex door geanonimiseerde data te gebruiken van elektriciteitsverbruik en teruglevering van meerdere huishoudens leren hoe een batterij slim aangestuurd kan worden. Energysense leert hiervan alvast over het effect van een thuisbatterij op de energiekosten van deelnemende huishoudens, iets wat tegen de tijd dat de salderingsregeling wordt afgebouwd snel relevant zal worden.

Making-City

Energysense helpt het Making City project met het meten van het energiegebruik in het Powerhouse gebouw in Groningen.

Het project MAKING-CITY onderzoekt hoe huizen en gebouwen in een gebied (district) samen meer energie opwekken dan ze gebruiken. Het doel is om de transformatie van het stedelijke energiesysteem naar slimme en Co2 arme steden aan te pakken en te demonstreren, gebaseerd op het Positive Energy District (PED) concept. De PED-modellen die in MAKING-CITY zijn ontwikkeld, zullen Europese en andere steden over de hele wereld helpen bij het aannemen van een stadsvisie 2050 voor de lange termijn voor energietransitie en duurzame verstedelijking, terwijl burgers deelnemers van deze transformatie worden.

Energysense helpt Making-City met het meten van het energiegebruik in het Powerhouse gebouw in de stad Groningen. Om te kunnen kijken óf een Positief Energie District mogelijk is, is het heel belangrijk om de energiebehoefte en het energieverbruik van de gebouwen in het district te meten.  Met deze meetgegevens kunnen we kijken hoe energiepositief dat gebied is. Wordt er meer verbruik dan opgewekt? Dan wordt er duurzame energie toegevoegd.

AA & Hunze

In samenwerking met de gemeente Aa en Hunze kijken we naar manieren om mensen met een smalle beurs te helpen bij het besparen van energie en zo deze specifieke groep bij de energietransitie te betrekken. De mogelijkheden en belemmeringen van deze groep wordt in kaart gebracht, net als het energiegebruik van deelnemende huishoudens. Zo kan worden gemonitord hoe de acties binnen het project bijdragen aan bewustzijn en energiebesparing binnen deze doelgroep.

Contactpersonen: Wiebo Lamain en Sarah Elbert

Landschap
Hanze groningen
Tinten

De komende decennia zal onze energieproductie en ons energiegebruik drastisch veranderen. Dat vraagt om gedragsverandering van ons allemaal, maar een deel van onze bevolking is minder goed in staat om die verandering te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld niet in aanpassingen in hun woning investeren omdat ze een woning huren, of omdat ze geen geld hebben. De groep die te maken heeft met energiearmoede loopt het risico om achterop te raken in de energietransitie. De energietransitie kan daarmee de ongelijkheid tussen groepen in onze samenleving vergroten, maar ook verminderen. Het is daarom van groot belang om juist de groep die te maken heeft met energiearmoede aan te laten haken, mee te laten doen met de energietransitie.

Sociaal werkers zijn bij uitstek geschikt om dat proces te faciliteren, aangezien ze de noodzakelijke kennis en vaardigheden bezitten en een passende rol in de lokale samenleving hebben. In samenwerking met de welzijnorganisatie Tinten onderzoeken we welke rol sociaal werkers (en het peuterwerk) precies kunnen spelen in de energietransitie. Tinten doet hier zelf onderzoek naar aangevuld en ondersteund door het lectoraat Comunication, Behaviour & the Sustainable Society. Onderzocht wordt onder andere wat sociaal werkers nodig hebben om ondersteuning te bieden wanneer bewoners te maken hebben met energiearmoede en welke taken zij voor zichzelf zien in de energietransitie. Tevens staan de wensen en eisen van inwoners die ondersteuning krijgen door Tinten centraal, om erachter te komen welke barrières er voor hen zijn rondom de energietransitie en andere duurzaamheidskwesties.

Contactpersonen: Jantina Ottema en Wiebo Lamain

IANOS

IANOS - IntegrAted SolutioNs for DecarbOnisation and Smartification of Islands

Vierenendertig (35) ervaren partners uit negen (10) Europese landen bundelen hun krachten om slimme technologische, economische en sociale innovaties te realiseren en zorgen zo voor systeemoptimalisatie vanuit een Energy Community-centrische benadering. 

Er zijn meer dan 2700 eilanden verspreid over Europa en allemaal hebben ze te maken met de energie transitie, de transitie van fossiele naar schonere, hernieuwbare energiebronnen. Eilanden zijn bij uitstek geschikt om pilots op het gebied van de energietransitie uit te voeren, omdat ze enerzijds duidelijk zijn afgebakend (zowel wat betreft grondgebied als energie infrastructuur) en ze anderzijds vaak een complex patroon van energiegebruik hebben (met grote verschillen over het jaar als gevolg van toerisme).

De Europese eilanden verschillen van elkaar op veel aspecten, zoals fysieke condities, wet-en regelgeving en bestaande infrastructuur, waardoor ze elk hun eigen uitdaging met betrekking tot de energietransitie kennen. Het IANOS project is erop gericht om die uitdagingen op te lossen.

Ameland is daarvoor een ‘pilot eiland’ (samen met het Portugese eiland Terceira) waar specifieke oplossingen worden getest, waarna deze op een aantal andere eilanden gevalideerd zullen worden. Een belangrijke uitdaging in de energietransitie is gelegen in de participatie van de inwoners, dat wil zeggen voor een succesvolle transitie is het noodzakelijk dat inwoners (technische) oplossingen omarmen en toepassen. Binnen IANOS is ‘community engagement’ dan ook een belangrijk onderdeel. Energysense is op Ameland een onderdeel van de participatie (community engagement) strategie waarmee het effect van projecten gemonitord en gecommuniceerd kan worden.

Meer informatie staat hier

Contactpersoon:  Wiebo Lamain

ENTRANCE logo zwart - Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen
hanze
snn

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem contact op

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram