Privacyverklaring

Wat valt onder deze verklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die verzameld worden door ENERGYSENSE. Binnen deze Verklaring moet duidelijk worden welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe dit gebeurt. De beveiligingsmaatregelingen die getroffen worden en daarnaast ook wat de rechten van de betrokkenen zijn op grond van de wet. Deze privacyverklaring dekt alleen ENERGYSENSE. ENERGYSENSE is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en dat betekent dat de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool Groningen ook van toepassing is. Privacyverklaring Hanzehogeschool Groningen

Energysense slaat alle verzamelde gegevens op binnen de Hanzehogeschool en garandeert daarmee een hoog beveiligingsniveau. De gegevens worden zorgvuldig verzameld en bewaard, zodat niemand er zonder toestemming bij kan. Ook blijven de namen en identiteit van de deelnemers steeds afgeschermd. De namen van deelnemers worden nooit gebruikt binnen Energysense. De gegevens kunnen alleen voor onderzoek en innovatie gebruikt worden, en alleen nadat er toestemming is gegeven door onze Scientific Board

Privacy beginselen

Binnen ENERGYSENSE worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. ENERGYSENSE doet aan dataminimalisatie en verwerken alleen de gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor haar doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens en wat voor persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als alle gegevens, direct of indirect, waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Binnen ENERGYSENSE worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Deze staan hieronder uitgewerkt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • De contactgegevens bevatten je naam, adres, telefoonnummer en emailadres;
 • De productgegevens bevatten het serienummer en het typenummer van de slimme meter;
 • De contractgegevens zullen je leveranciersgegevens, klantnummer, accountnummer en de startdatum en eventuele einddatum betreffen;
 • De waarden uit de slimme meter worden eenmaal per 24 uur uitgelezen en bevat van de voorgaande 24 uur de meterstanden van elektriciteit per kwartier en de meterstanden van gas per uur.

De Basisgegevens via vragenlijst en interview:

 • Type woning
 • Grootte woning
 • Koop- of huurwoning
 • Bouwjaar
 • Aantal volwassenen en aantal kinderen
 • Inkomen en opleidingsniveau
 • Geboortejaar en geslacht deelnemer
 • Manier van verwarmen
 • Instelling thermostaat
 • Aantal elektrische auto’s & laadpaal ja/nee
 • Aantal zonnepanelen
 • Vermogen per zonnepaneel
 • Oriëntatie zonnepaneel (N/O/Z/W)
 • Thuisbatterij ja/nee
 • Bron koken (gas/elektriciteit)

De publieke data:

 • Bouwjaar & woonoppervlak via Kadaster
 • Energielabel via EP-online (indien bekend)
 • Weer van dichtstbijzijnde KNMI-weerstation

Deze gegevens worden verzameld doormiddel van interviews, enquêtes en het aanmeldformulier. Daarnaast worden gegevens verzameld via de in uw huis geïnstalleerde slimme energiemeter.

Verwerkingsdoeleinden

DOELBESCHRIJVING VAN ENERGYSENSE. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens zijn op grond artikel 6 AVG sub A TOESTEMMING. U geeft toestemming voor de verwerking van uw gegevens wanneer u zichzelf aanmeldt via het aanmeldformulier en daarbij de deelnemersverklaring accepteert. Hiermee gaat u akkoord met de gegevensverwerking van ENERGYSENSE op basis van het bovenstaande doel.

U heeft ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt zullen wij geen gegevens meer van u verwerken. Om uw toestemming in te trekken kunt u contact opnemen met: energysense@org.hanze.nl

Verstrekking aan derden

Wij kunnen gegevens uit het onderzoek verstrekken aan derden. Wij verstrekken alleen aan partijen die gelijkwaardige wetenschappelijke doelen hebben. De gegevens die wij verstrekken zullen altijd geanonimiseerd zijn. Dit betekent dat de gegevens die wij verstrekken nooit naar u terug te herleiden zijn.

Rechten betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u rechten die betrekking hebben op uw gegevens. Deze rechten zijn, en zullen wij altijd handhaven:

-Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

-Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

-Het recht om toegang tot de persoonsgegevens die wij bewaren.

-Het recht op beroeping tot verwijdering al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.

-Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen/corrigeren.

Mocht u nog vragen hebben over uw rechten na het lezen van deze privacyverklaring over de wijze van verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens. Kunt u deze vraag sturen naar het onderstaande adres.

Beveiligingsmaatregelingen

De Hanzehogeschool heeft een Privacy en Security beleid 2021-2022 vastgesteld en uitgedragen in haar organisatie. Zo zijn een groot aantal technische maatregelen genomen om onze systemen en data te beveiligen.

De persoonsgegevens worden binnen de EER opgeslagen.

Procedure melding datalekken

Als je van mening bent of vermoed dat persoonsgegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn, vragen wij jou dit direct te melden bij ict-security@org.hanze.nl of bel met 050 595 4566.

Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De gegevens moeten 10-20 jaar worden bewaard / bewaard.  Gegevens ouder dan 10 jaar worden gearchiveerd. Data-archivering is op servers op Nederlands grondgebied.

Vragen en Klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen: ENERGYSENSE stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Vragen die betrekking hebben op ENERGYSENSE kun je direct stellen aan: energysense@org.hanze.nl

Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door ENERGYSENSE, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: ict-security@org.hanze.nl  

Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Autoriteit Persoonsgegevens |

Versie 1.0:  1 december 2022

ENTRANCE logo zwart - Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen
hanze
snn

Contactgegevens

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Vragen? Neem contact op

Contact Form Footer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram