Europees

Projecten

AA-Hunze

In samenwerking met de gemeente Aa en Hunze kijken we naar manieren om mensen met een smalle beurs te helpen bij het besparen van energie en zo deze specifieke groep bij de energietransitie te betrekken. De mogelijkheden en belemmeringen van deze groep wordt in kaart gebracht, net als het energiegebruik van deelnemende huishoudens. Zo kan worden gemonitord hoe de acties binnen het project bijdragen aan bewustzijn en energiebesparing binnen deze doelgroep.

Contactpersonen: Wiebo Lamain en Sarah Elbert

Landschap
Hanze groningen
Stichting solidair

In samenwerking met Stichting Solidair wordt gekeken hoe levensbeschouwelijke groepen in gesprek kunnen gaan over duurzaamheid. Vanuit gezamenlijke waarden wordt een gemeenschappelijke visie op de gewenste toekomst opgesteld, waarna er concrete actieplannen worden gemaakt en gedeeld met elkaar. Centraal staat het opzetten van een dergelijke aanpak en verkennen hoe deze binnen meerdere levensbeschouwelijke groepen gebruikt kan worden, om zo met elkaar de energietransitie te versnellen.

Contactpersonen: Sarah Elbert en Claudia Brouwer

Voortaan Duurzaam

Voortaan Duurzaam is betrokken bij het verduurzamen van een flat in Hoogeveen. Hierbij brengen we in kaart hoe de bewoners tegenover verduurzaming en bewust energieverbruik staan en hoe optimaal met de bewoners gecommuniceerd kan worden om ze te betrekken in het verduurzamingstraject. Dit proces zal worden gemonitord en biedt interessante inzichten voor vervolgtrajecten.

Contactpersonen: Sarah Elbert en Wiebo Lamain

Landschap
Hanze groningen
Tinten

De komende decennia zal onze energieproductie en ons energiegebruik drastisch veranderen. Dat vraagt om gedragsverandering van ons allemaal, maar een deel van onze bevolking is minder goed in staat om die verandering te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld niet in aanpassingen in hun woning investeren omdat ze een woning huren, of omdat ze geen geld hebben. De groep die te maken heeft met energiearmoede loopt het risico om achterop te raken in de energietransitie. De energietransitie kan daarmee de ongelijkheid tussen groepen in onze samenleving vergroten, maar ook verminderen. Het is daarom van groot belang om juist de groep die te maken heeft met energiearmoede aan te laten haken, mee te laten doen met de energietransitie.

Sociaal werkers zijn bij uitstek geschikt om dat proces te faciliteren, aangezien ze de noodzakelijke kennis en vaardigheden bezitten en een passende rol in de lokale samenleving hebben. In samenwerking met de welzijnorganisatie Tinten onderzoeken we welke rol sociaal werkers (en het peuterwerk) precies kunnen spelen in de energietransitie. Tinten doet hier zelf onderzoek naar aangevuld en ondersteund door het lectoraat Comunication, Behaviour & the Sustainable Society. Onderzocht wordt onder andere wat sociaal werkers nodig hebben om ondersteuning te bieden wanneer bewoners te maken hebben met energiearmoede en welke taken zij voor zichzelf zien in de energietransitie. Tevens staan de wensen en eisen van inwoners die ondersteuning krijgen door Tinten centraal, om erachter te komen welke barrières er voor hen zijn rondom de energietransitie en andere duurzaamheidskwesties.

Contactpersonen: Jantina Ottema en Wiebo Lamain

IANOS

IANOS - IntegrAted SolutioNs for DecarbOnisation and Smartification of Islands

Vierenendertig (35) ervaren partners uit negen (10) Europese landen bundelen hun krachten om slimme technologische, economische en sociale innovaties te realiseren en zorgen zo voor systeemoptimalisatie vanuit een Energy Community-centrische benadering. 

Er zijn meer dan 2700 eilanden verspreid over Europa en allemaal hebben ze te maken met de energie transitie, de transitie van fossiele naar schonere, hernieuwbare energiebronnen. Eilanden zijn bij uitstek geschikt om pilots op het gebied van de energietransitie uit te voeren, omdat ze enerzijds duidelijk zijn afgebakend (zowel wat betreft grondgebied als energie infrastructuur) en ze anderzijds vaak een complex patroon van energiegebruik hebben (met grote verschillen over het jaar als gevolg van toerisme).

De Europese eilanden verschillen van elkaar op veel aspecten, zoals fysieke condities, wet-en regelgeving en bestaande infrastructuur, waardoor ze elk hun eigen uitdaging met betrekking tot de energietransitie kennen. Het IANOS project is erop gericht om die uitdagingen op te lossen.

Ameland is daarvoor een ‘pilot eiland’ (samen met het Portugese eiland Terceira) waar specifieke oplossingen worden getest, waarna deze op een aantal andere eilanden gevalideerd zullen worden. Een belangrijke uitdaging in de energietransitie is gelegen in de participatie van de inwoners, dat wil zeggen voor een succesvolle transitie is het noodzakelijk dat inwoners (technische) oplossingen omarmen en toepassen. Binnen IANOS is ‘community engagement’ dan ook een belangrijk onderdeel. Energysense is op Ameland een onderdeel van de participatie (community engagement) strategie waarmee het effect van projecten gemonitord en gecommuniceerd kan worden.

Meer informatie staat hier

Contactpersoon:  Wiebo Lamain

Entrance
hanze
esf
snn

Contact details

Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

energysense@org.hanze.nl

Questions? Contact us

Contact Form Footer EN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram