Er gaat niets boven
jouw privacy

 

Energysense verzamelt gegevens (data) over jouw energiegebruik en over je huishouden. Deze verschillende soorten data maken Energysense een unieke bron voor onderzoek en innovatie. Samen geven deze gegevens een rijk beeld van hoe energie wordt gebruikt. Het is daarbij belangrijk om de gegevens goed te bewaren en te beschermen, zodat de privacy van jou als deelnemer wordt gewaarborgd. Jouw gegevens zijn bij ons veilig.

es_scroll_icon

 

 

es_icon-01-algemeen

"Energysense besteedt veel aandacht aan privacy, zowel op het technische vlak als in het beleid en in het dagelijks werk."

Aneas Hodselmans
Data manager Energysense

Veilig en goed geregeld

Energysense slaat alle verzamelde gegevens op binnen de Rijksuniversiteit Groningen en garandeert daarmee een hoog beveiligingsniveau. De gegevens worden zorgvuldig verzameld en bewaard, zodat niemand er zonder toestemming bij kan. Ook blijven de namen en identiteit van de deelnemers steeds afgeschermd. De namen van deelnemers worden nooit gebruikt binnen Energysense. De gegevens kunnen alleen voor onderzoek en innovatie gebruikt worden, en alleen nadat er toestemming is gegeven door onze Scientific Board.

Dataverzameling

Alle gegevens uit de slimme meter worden uitgelezen door een onafhankelijke partij, een zogenaamde Onafhankelijke Dienst Aanbieder (ODA). Deze ODA’s hebben de specifieke toestemming om deze data uit te lezen en zijn onafhankelijk van energieleveranciers. De ODA geeft de data alleen aan Energysense door, omdat je daar als deelnemer expliciet toestemming voor hebt gegeven. Ook verzamelt Energysense data via vragenlijsten.

Privacy-by-design

Energysense verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij alle aspecten van de organisatie, techniek en processen in Energysense, kijken we heel grondig naar hoe de privacy geregeld is. Dit noemen we ‘privacy-by-design’—privacy meteen meenemen, niet alleen achteraf. In ons team hebben we de nodige expertise hiervoor: een juridisch adviseur, een data manager en de Security Officer CIT/RUG. Ook winnen we advies in van vooraanstaande onderzoekers op het gebied van ICT en privacy.

Persoonsgegevens

Energysense verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is. Het onderzoek gaat verder dan alleen het inzichtelijk maken van je energieverbruik, dus de kwantitatieve data. Het gaat om het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik van een grote groep huishoudens. Daarom wordt er naast het uitlezen van de slimme meter ook aan je gevraagd om mee te werken aan interviews en enquêtes. Zo verzamelen we de kwalitatieve data.

Details over de data

Energysense verwerkt je contactgegevens, productgegevens, gemeten waarden uit de (slimme) meter en de gegevens uit interviews en enquêtes.

  • De contactgegevens bevatten je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • De productgegevens bevat het serienummer van de slimme meter;
  • De waarden uit de slimme meter worden eenmaal per 24 uur uitgelezen en bevat van de voorgaande 24 uur de meterstanden van elektriciteit per kwartier en de meterstanden van gas per uur. Dit kan veranderen als je in de toekomst de slimme meter met nieuwe functionaliteiten uitbreidt;
  • De interviews en enquêtes bevatten gegevens over je woningtype, de apparatuur in je woning, over je energieleverancier, en andere gegevens over je gezinssamenstelling, je levensstijl, enzovoort.

Wie mag de data gebruiken?

Onderzoekers bij kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) en bedrijven of dienstverleners kunnen datasets aanvragen bij Energysense. De door ons geleverde gegevens zijn altijd anoniem, en niet te herleiden naar jouw identiteit. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig voorbereid door de aanvragers die een gedetailleerd aanvraagformulier moeten invullen. Een beoordelingscommissie (review board) beoordeelt de aanvraag. Deze review board is benoemd door onze Board of Directors. Als de aanvraag is goedgekeurd, moet de partner een overeenkomst tekenen, waarin staat wat hij of zij met de data mag doen. De partner mag bijvoorbeeld nooit de data doorgeven of verspreiden. Pas daarna kan de aanvrager toegang tot een specifieke dataset krijgen. De partners mogen de gegevens alleen zoals voorafgaand is overeengekomen met Energysense verwerken, onder geheimhouding en alleen als zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen. De kennisinstellingen en dienstverleners kunnen over de hele wereld gevestigd zijn. Energysense kan (wettelijk) verplicht worden om aan overheidsinstanties of aan toezichthouders jouw persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens die door Energysense verzameld worden, worden niet aan je energieleverancier doorgegeven.

Bewaartermijn

Energysense bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen door Energysense om je persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, vervalsing, vernietiging, ongeautoriseerde toegang of verspreiding, of anderszins onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij wordt continu een afweging gemaakt tussen de risico’s, de kosten en de (technische) mogelijkheden.

Geen winst uit data

Energysense verkoopt geen data. Energysense vraagt van partners en onderzoekers een bijdrage voor het gebruik van datasets. Deze bijdrage wordt geheel ingezet voor het voortbestaan van Energysense.

Inzage en wijziging van je gegevens

Je hebt het recht om Energysense schriftelijk te verzoeken om je een overzicht van je verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. Als je van mening bent dat je persoonsgegevens onjuist zijn of als je niet langer toestemming wilt geven voor het verwerken van deze gegevens kun je Energysense vragen om de gegevens aan te passen of om verwerking van je persoonsgegevens te stoppen.
Binnen vier weken ontvang je een reactie van Energysense waarbij je wordt geïnformeerd in hoeverre Energysense aan je verzoek kan voldoen om gegevens te wijzigen.
De door jou verleende toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens is herroepbaar. Als je niet langer wilt meedoen aan dit onderzoek dan kun je je deelname beëindigen door dit mee te delen.
Je verzoek kun je indienen via de onderstaande adressen. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek wordt ingediend door de juiste persoon. Voordat je verzoek in behandeling wordt genomen kan er daarom om je legitimatie worden gevraagd.

 

 

Contactgegevens

Heb je een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens met betrekking tot het onderzoek van Energysense? Dan kun je contact opnemen met ons op onderstaand adres:

Energysense
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Email: info@energysense.nu

Wijzigingen in het privacybeleid

Energysense kan het privacybeleid veranderen of er aspecten aan toevoegen. Dit heeft te maken met het voortschrijden van de techniek en regelgeving en nieuwe toepassingen. Uiteraard word je hiervan van te voren op de hoogte gesteld.