Deelnemersverklaring
van Energysense

Energysense is een project vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen waarbij er onderzoek wordt gedaan gericht op het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik in de context van een grote groep huishoudens. Door mee te werken aan dit onderzoek draag je bij aan energie-oplossingen voor de toekomst. Want oplossingen in energie, die creëren we samen. Als dank voor je vertrouwen ontvang je inzicht in je energieverbruik, wat zelfs kan leiden tot besparingen.

es_scroll_icon

Wet bescherming persoonsgegevens

Met het gebruik van de slimme meter worden er persoonsgegevens verzameld waarvan Energysense het belangrijk vindt dat hier op een zorgvuldige manier mee wordt omgegaan. Daarnaast wordt er via interviews en enquêtes meer informatie over jouw huishouden verzameld, zoals gegevens over je woningtype, de apparatuur in je woning, je energieleverancier en andere gegevens over je levensstijl.
Energysense verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Energysense of een samenwerkende partner verwerkt.
Energysense dient vele doelen. We vinden het belangrijk om je goed te informeren over wat er gebeurt met jouw gegevens. Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die Energysense verwerkt ten behoeve van het onderzoek. Hierbij wordt ook uitgelegd met welk doel dit gebeurt, op welke wijze de gegevens verzameld worden en wanneer en welke gegevens aan een samenwerkende partner kunnen worden verstrekt. Tevens zal er in deze verklaring worden uitgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard en wordt er uitleg gegeven over jouw privacyrechten.

Persoonsgegevens

Energysense verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Het onderzoek dat Energysense verricht gaat verder dan alleen het inzichtelijk maken van je energieverbruik. Het gaat om het begrijpen van veranderpatronen in houding, gedrag en energieverbruik in de context van een grote groep huishoudens, waardoor er naast de verbruiksgegevens ook aan je wordt gevraagd om mee te werken aan interviews en enquêtes. Energysense verwerkt je contactgegevens, productgegevens, contractgegevens, verbruikgegevens en de gegevens verkregen uit de interviews en enquêtes.

 

 • De contactgegevens bevatten je naam, adres, telefoonnummer en emailadres;
 • De productgegevens bevatten het serienummer en het typenummer van de slimme meter;
 • De contractgegevens zullen je leveranciersgegevens, klantnummer, accountnummer en de startdatum en eventuele einddatum betreffen;
 • Als je een slimme meter hebt, worden de waarden uit de slimme meter  eenmaal per 24 uur uitgelezen en bevat van de voorgaande 24 uur de meterstanden van elektriciteit per kwartier en de meterstanden van gas per uur. Dit kan wijzigen wanneer je in de toekomst met de nieuwe functionaliteiten de slimme meter uitbreidt;
 • De interviews en enquêtes bevatten gegevens over je woningtype, de apparatuur in je woning, over je energieleverancier, en andere gegevens over je gezinssamenstelling en je levensstijl enzovoort.

  Verstrekking aan partners

  Energysense kan je persoonsgegevens delen met de partners, zoals andere kennisinstellingen en bedrijven of dienstverleners, voor de voorgenoemde wetenschappelijke doeleinden.
  Energysense zal overeenkomst sluiten met deze partners, waarin staat vermeld dat de te verstrekken persoonsgegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Energysense zal per keer bekijken welke gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verstrekt. Tevens mogen deze persoonsgegevens door de partners niet worden verstrekt aan derden. De partners mogen de gegevens alleen zoals voorafgaand is overeengekomen met Energysense verwerken, onder geheimhouding en indien zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen. De kennisinstellingen en dienstverleners kunnen over de hele wereld gevestigd zijn.
  Ook kan Energysense (wettelijk) verplicht worden om aan overheidsinstanties of aan toezichthouders jouw persoonsgegevens te verstrekken.

  Bewaartermijn

  Energysense bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

  Beveiliging

  Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen door Energysense om je persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, vervalsing, vernietiging, ongeautoriseerde toegang of verspreiding, of anderszins onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij wordt continu een afweging gemaakt tussen de risico’s, de kosten en de (technische) mogelijkheden.

  Inzage en wijziging van je gegevens

  Je heeft het recht om Energysense schriftelijk te verzoeken om je een overzicht van je verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. Indien je van mening bent dat je persoonsgegevens onjuist zijn of dat je niet langer toestemming wil geven voor het verwerken van deze gegevens kun je Energysense verzoeken om deze gegevens aan te passen of om verwerking van je persoonsgegevens te stoppen.
  Binnen vier weken ontvang je een reactie van Energysense waarbij je wordt geïnformeerd in hoeverre Energysense aan je verzoek kan voldoen om gegevens te wijzigen.
  De door jou verleende toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens is herroepbaar. Mocht je niet langer willen deelnemen aan dit onderzoek dan kun je je deelname beëindigen door dit mee te delen.
  Je verzoek kun je indienen via de onderstaande adressen. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek wordt ingediend door de juiste persoon. Voordat je verzoek in behandeling wordt genomen kan er daarom om je legitimatie worden gevraagd.

  Contactgegevens

  Heb je een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens met betrekking tot het onderzoek van Energysense? Dan kun je contact opnemen met ons op een van onderstaande adressen.
  Energy Academy Europe
  o.v.v. Energysense
  Nijenborgh 6
  9747 AG Groningen
  Email: info@energysense.nu

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Energysense kan het privacybeleid wijzigen of er aspecten aan toe voegen. Dit heeft te maken met het voortschrijden van de techniek en het daardoor mogelijk zijn van nieuwe toepassingen. Uiteraard zul je hiervan voorafgaand op de hoogte worden gesteld.